bukas na didib (bukás na didíb) Filipino/Tagalog term