dugo ng kanyang dugo (dugô ng kanyáng dugô) Filipino/Tagalog term