ikatlong pagkarapa (ikatlóng pagkárapâ) Filipino/Tagalog term