kabiyak ng dibdib (kabiyák ng dibdib) Filipino/Tagalog term