kamay ng singkit (kamáy ng singkít) Filipino/Tagalog term