mata sa mata at ngipin sa ngipin (matá sa matá at ngipin sa ngipin) Filipino/Tagalog term