nababago sa mata (nábabago sa matá) Filipino/Tagalog term