nagbukas ng dibdib (nagbukás ng dibdíb) Filipino/Tagalog term