nagbuntot ng masama (nagbuntót ng masamá) Filipino/Tagalog term