pinag-isang dibdib (pinag-isáng dibdíb) Filipino/Tagalog term