sampung piraso ang mukha (sampúng piraso ang mukhâ) Filipino/Tagalog term