tumatanda nang paurong (tumátandâ nang pauróng) Filipino/Tagalog term