walang ilaw ang mga mata (waláng ilaw ang mga matá) Filipino/Tagalog term