walang utang-na-loob (waláng utang-na-loób) Filipino/Tagalog term