walang-turing (waláng-turing) Filipino/Tagalog term