hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay (hampás sa kalabaw, sa kabayo ang latay) Filipino/Tagalog term