hindi nakaaabot (hindî nakaáabot) Filipino/Tagalog term