isang bakol ang mukha (isáng bakol ang mukhá) Filipino/Tagalog term