isang baro't isang saya ang dala (isáng baro't isáng saya ang dalá) Filipino/Tagalog term