kumakain sa iisang pinggan (kumákain sa íisáng pinggán) Filipino/Tagalog term