labas sa bakuran (labás sa bakuran) Filipino/Tagalog term