labanan ng mga puso (labanán ng mga pusò) Filipino/Tagalog term