mabigat ang timbang (mabigát ang timbáng) Filipino/Tagalog term