mabigat ang salapi (mabigát ang salapî) Filipino/Tagalog term