magbukas ng dibdib (magbukás ng dibdíb) Filipino/Tagalog term