magdaraan sa ibabaw ng bangkay (magdáraán sa ibabaw ng bangkay) Filipino/Tagalog term