magdalang-habag (magdaláng-habág) Filipino/Tagalog term