nakatuntong sa numero (nakatuntóng sa númeró) Filipino/Tagalog term