napadadala sa mga bali-balita (napadádalá sa mga balí-balità) Filipino/Tagalog term