pinagbuklod ang mga puso (pinagbuklód ang mga pusò) Filipino/Tagalog term