pinagtakluban ng langit at lupa (pinagtaklubán ng langit at lupà) Filipino/Tagalog term