sukat ang bulsa (sukát ang bulsá) Filipino/Tagalog term