ibilanggo sa mga bisig (ibilanggô sa mga bisig) Filipino/Tagalog term