isang kahig isang tuka (isáng kahig isáng tukâ) Filipino/Tagalog term